Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

Vanzelfsprekend hoop ik dat mijn clienten tevreden zijn over de geboden zorg. Als lid van de beroepsvereniging NVRT voldoe ik aan de eisen van een professioneel Regressie- en ReÔncarnatietherapeut.

Mocht het toch zo zijn dat je als cliŽnt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg dan stel ik het vanzelfsprekend op prijs als je je klacht-mondeling of schriftelijk- aan mij kenbaar maakt. We proberen het dan in een persoonlijk gesprek op te lossen. Indien we tijdens dit gesprek niet tot een oplossing kunnen komen , dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk-via NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg)- bij Quasir aangesloten. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir zal naar ons beiden luisteren en zonodig bemiddelen zodat er een oplossing wordt gevonden waar beide partijen zich in kunnen vinden. De klachtenprocedure, het formulier waar je een klacht mee kunt indienen en het officiele klachtenreglement kun je vinden via deze link: nibig.nl/voor-clienten/klachtenclient

Indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt is het mogelijk je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Informatie hierover kun je vinden op www.zorggeschil.nl
. Deze instantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen partijen te komen. Dit kan echter alleen na het doorlopen van het eerste traject.